Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Smluvní strany

  1. Poskytovatel
   Digital Wizards Group s.r.o.
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61512
   se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava, Česká republika
   IČ: 03496996, DIČ: CZ03496996
   bankovní spojení: 777007770/2010 - Fio banka, a.s.
   kontaktní e-mail: podpora@rocketoo.cz
   (dále jen „poskytovatel“)

  2. Objednatel
   fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Rocketoo prostřednictvím objednacího formuláře na stránkách https://rocketoo.cz
   (dále jen „objednatel“)

   poskytovatel a objednatel společně (dále jen „smluvní strany“)

 2. Základní ustanovení

  1. Předmětem smlouvy je poskytnutí licence k provozování a užití e-shopu, průběžná aktualizace rozhraní, technická podpora a doplňkové služby dle dohody smluvních stran, to vše za úplatu.

  2. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká na základě těchto VOP, přičemž tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran a jejich vzájemný vztah.

  3. Právní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem neupravené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem.

  4. Vymezení základních pojmů:

   1. Produkt - internetový obchod (dále jen „e-shop“), vytvořený pomocí šablon na webové stránce poskytovatele nebo e-shop zhotovený poskytovatelem podle individuálního zadání objednatele.

   2. Licenční smlouva – smlouva o poskytnutí licence k software uzavřená mezi poskytovatelem a objednatelem na základě a v souladu s těmito VOP (dále jen „licenční smlouva“, nebo „smlouva“). Smluvní strany souhlasí s tím, aby uzavření licenční smlouvy mezi stranami proběhlo v souladu s § 46 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, dle těchto VOP.

   3. Termín nebo Dodací lhůta – termín jednoznačně určený dnem, měsícem a rokem, ve kterém je poskytovatel při splnění podmínek stanovených smlouvou, těmito VOP povinen provést dodávku individuální zakázky. V případě individuální zakázky je termín oprávněn jednostranně určit poskytovatel, a to v závislosti na náročnosti dodávky a svých časových a provozních možnostech. Termín je uveden v akceptaci objednávky. Poskytovatel se zavazuje vytvořit a dodat objednateli dodávku v souladu s harmonogramem uvedeným v akceptaci objednávky. V případě prodlení s předáním podkladů nutných pro vytvoření dodávky na straně objednatele je poskytovatel oprávněn prodloužit termín pro předání dodávky.

   4. Akceptace poskytovatele – elektronické potvrzení objednatelovy objednávky poskytovatelem e-mailem s uvedením následujících údajů: identifikační údaje poskytovatele, prohlášení poskytovatele o jeho schopnosti dodávku pro objednatele poskytnout, doba trvání smlouvy, termín dodání dodávky poskytovatelem objednateli, výše odměny poskytovatele a její splatnost, výše zálohy a její splatnost.

   5. Vícepráce – práce vykonané poskytovatelem na dodávce nad rámec těch ve smlouvě sjednaných nebo smlouvou výslovně předpokládaných, které jsou objednatelem vyžadovány k dosažení jeho cílů anebo záměrů. Za vícepráce je považována každá změna, kterou bude objednatel požadovat na poskytovateli na již odsouhlasené části dodávky. Za vícepráce je považována taktéž každá další funkce, kterou bude objednatel požadovat na poskytovateli nad rámec specifikace dodávky uvedené v akceptaci objednávky. Poté, co objednatel specifikuje svůj požadavek víceprací, vypracuje zhotovitel jejich cenovou kalkulaci vč. časového harmonogramu jejich realizace a způsobu úhrady, kterou zašle objednateli k odsouhlasení. Vícepráce je poskytovatel povinen provést až na výslovný samostatný požadavek objednatele a za podmínek s ním dohodnutých v oboustranně odsouhlaseném dodatku ke smlouvě, a to i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

   6. Záloha – finanční plnění objednatele ve prospěch poskytovatele před započetím poskytovatele s provedením dodávky. Výši zálohy a její splatnost určí jednostranně poskytovatel s ohledem na náročnost dodávky. Záloha tvoří však nejméně 40% z ceny dodávky.

   7. Faktura – daňový doklad - vyúčtování o výši úhrady objednatele za odebranou dodávku, mající všechny zákonné náležitosti, vytvořený a distribuovaný v elektronické podobě (např. pdf).

  5. Definice technických parametrů tarifů:

   Lite Basic Business Enterprise
   Cena pronájmu (bez DPH) 290 Kč / měsíc 790 Kč / měsíc 1 490 Kč / měsíc 2 490 Kč / měsíc
   Počet položek 100 1 000 5 000 50 000
   Diskový prostor 100 MB 500 MB 1 000 MB 2 000 MB
   Počet objednatelů 1 2 5 neomezeně
   Technická podpora Basic Basic Basic Standard
   FUP 10 GB / měsíc 20 GB / měsíc 20 GB / měsíc 40 GB / měsíc
   Úměrná návštěvnost 10 000 UIP / den 20 000 UIP / den 20 000 UIP / den 40 000 UIP / den
 3. Uzavření smlouvy

  1. Postup při uzavírání smlouvy

   1. Smlouva o poskytnutí služeb (dále jen „smlouva“) je uzavřena v okamžiku dokončení objednávky služby Rocketoo (dále jen „služba“). Odesláním této objednávky potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje. VOP jsou k dispozici na adrese https://www.rocketoo.cz/obchodni-podminky.

   2. Pro uzavření smlouvy dle těchto VOP mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

   3. Smlouva vstupuje v účinnost dnem uhrazení výzvy k platbě, o která byla objednateli zaslána na e-mail po odeslání objednávkového formuláře.

   4. Objednatel se zavazuje v případě individuální zakázky dle harmonogramu předat poskytovateli všechny potřebné podklady a poskytnout nezbytnou součinnost pro řádné plnění jeho závazků z této smlouvy.

   5. Pro účely těchto VOP, smlouvy a vzájemné spolupráce souhlasí objednatel výslovně s tím, že pokud se k jakýmkoliv podkladům, harmonogramům, oznámením, zpřesňujícím informacím, či žádostem poskytovatele aktivně nevyjádří do 3 pracovních dnů, bude poskytovatel považovat všechny své návrhy za schválené objednatelem.

  2. Individuální zakázka

   1. Vystavení objednávky obvykle předchází cenová nabídka poskytovatele uvedená na jeho produktových stránkách, nebo učiněná na základě poptávky objednatele.

   2. Všechny nabídky poskytovatele zůstávají nezávazné, pokud není v nabídce výslovně uvedeno něco jiného. Uzavření smluv a ostatní ujednání se stávají závaznými teprve akceptací poskytovatele. Nepatrné, technicky podmíněné odchylky od nabídky si vyhrazuje poskytovatel také po akceptaci dodávky.

   3. Objednatel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nebudou s předmětnou nabídkou, byla-li učiněna na základě poptávky objednatele, jakýmkoli způsobem seznámeny třetí osoby, neboť se jedná o informace důvěrné ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. Objednatel odpovídá za způsobenou škodu a ušlý zisk.

  3. Storno objednávky

   1. Storno objednávky ze strany objednatele - Objednatel může zrušit svoji objednávku do 3 dnů od závazné akceptace objednávky. Objednávka musí být zrušena telefonicky na tel. čísle: +420 775 940 635 a potvrzena e-mailem. Není-li možné zrušit objednávku telefonicky, je ve výjimečných případech možné zaslat storno objednávky pouze na e-mail: chceme@rocketoo.cz. Objednatel vždy uvede číslo své objednávky popř. i důvod stornování. Pokud se objednatel rozhodne zrušit objednávku po lhůtě 3 dnů, je možné tak učinit podle bodu „Odstoupení od smlouvy“.

   2. Storno objednávky ze strany poskytovatele - Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že není ze závažných důvodů schopen splnit termín dodávky individuální zakázky, dodávku již neposkytuje, nebo se změnila výrazným způsobem cena dodávky. V případě, že tato situace nastane, bude poskytovatel objednatele kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a případně se poskytovatel s objednatelem domluví na dalším postupu. V případě, že dodávka nemá náhradu, bude objednávka jen zrušena.

 4. Cena

  1. Cena služby je určována v závislosti na typu objednaného tarifu v souladu se smlouvou. V této ceně nejsou zahrnuty žádné další služby poskytovatele. Vícepráce jsou poskytovatelem účtovány na základě individuální dohody, zpravidla hodinovou sazbou sjednanou se zájemcem o tyto služby.

  2. Ceníky vydávané poskytovatelem, jakož i ústní a telefonické informace či informace poskytované prostřednictvím internetových stránek o cenách dodávky jsou informativní, ze strany poskytovatele nezávazné a objednatelem nevymahatelné. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit technické parametry, popř. i ceny dodávky bez předchozího oznámení. Poskytovatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.

  3. Pro upřesnění ceny a specifikace individuální zakázky je objednatel oprávněn si vyžádat závaznou cenovou nabídku (dále jen „závazná cenová nabídka“), jejíž platnost je 30 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak.

  4. Pro cenovou kalkulaci dodávky platí ceny, uvedené v platné závazné cenové nabídce poskytovatele, nebo ceny platné v okamžiku přijetí objednávky. Ceny dodávky uváděné v cenové nabídce nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb je třeba výslovně uvést v objednávce.

  5. Speciální akční nabídka dodávky je platná pouze při odběru uvedeného množství či druhu dodávek, a to vždy pouze do stanoveného termínu a včasné úhradě zálohy.

  6. Pokud je dohodnuta úhrada podle hodinové sazby, provádí se vyúčtování na základě záznamu o provedení práce, který vede každý pracovník poskytovatele. Fakturace se provádí měsíčně dodatečně.

 5. Platební podmínky

  1. Objednatel provádí úhrady vždy na základě elektronických zálohových faktur zaslaných poskytovatelem, se splatností minimálně 5 dnů ode dne vystavení. Úhrada je prováděna bezhotovostně na účet poskytovatele uvedený v zálohové faktuře.

  2. Povinnost objednatele uhradit svůj závazek vůči poskytovateli řádně dle údajů ze zaslané zálohové faktury a včas je splněna datem připsání placené sjednané částky na účet poskytovatele uvedený na faktuře.

  3. V případě, že objednatel není ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené poskytovatelem schopen z jakéhokoliv důvodu provést její úhradu, je povinen neprodleně kontaktovat poskytovatele a dohodnout s ním změnu platebních podmínek. Neučiní-li tak, je poskytovatel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky bez DPH za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jeho úplného uhrazení. Při prodlení s úhradou odešle poskytovatel postupně objednateli čtyři upomínky. Při třetí upomínce je poskytovatel oprávněn účtovat objednateli další jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100,- Kč bez DPH a současně pozastavit back-end část e-shopu a pozastavit funkci zasílání informací o nových objednávkách v e-shopu na e-mail objednatele. V rámci čtvrté upomínky je poskytovatel oprávněn účtovat další jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200,- Kč bez DPH.

  4. Nesplní-li objednatel svůj závazek uhradit cenu za předmět plnění včas a v plné výši, je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování plnění až do uhrazení závazku objednatele v plné výši včetně sjednaných úroků (penále), resp. smluvních pokut za opožděnou úhradu. Přerušení plnění nemá vliv na povinnost objednatele uhradit všechny splatné závazky, hradit nadále měsíční platby za předmět plnění a uhradit poskytovateli smluvní pokuty, úrok z prodlení a náhradu škody.

  5. Nesplní-li objednatel svůj závazek uhradit cenu za předmět plnění včas a v plné výši, je poskytovatel oprávněn předat pohledávku/pohledávky externí firmě k jejímu řádnému vymožení v plné výši, včetně všech nároků plynoucí z vymáhání pohledávky.

 6. Dodací podmínky

  1. Dodání dodávky

   1. Poskytovatel je povinen umožnit objednateli přístup do administrátorského rozhraní e-shopu a o této skutečnosti ho informovat. Poskytovatel v žádném případě neposkytuje zdrojové kódy aplikací.

   2. Objednatel je povinen dodávku neprodleně zkontrolovat po oznámení o jejím zprovoznění. Skutečnost o shledané závadě je objednatel povinen neprodleně oznámit poskytovateli a dohodnout další postup. Objednatel je povinen vytknout vady dodávky nejpozději dva dny po oznámení o jejím zprovoznění.

  2. Aktualizace, servisní služby a technická podpora

   1. Poskytovatel zajistí objednateli následující servisní služby:

    • pod heslem zabezpečený přístup pro administraci e-shopu – trvalý přístup pro administraci dohodnutých částí prezentace prostřednictvím webového rozhraní (HTTP),

    • přístup k rozhraní technické podpory, které slouží jako hlavní komunikační kanál pro řešení požadavků,

    • telefonická/e-mailová technická podpora k obsluze systému (rozsah max. 5 požadavků/měsíc).

   2. Poskytovatel bude provádět bezplatné aktualizace jádra dodávky (dále jen „aktualizace“). Aktualizace se týkají administrace dodávky a jádra systému. Netýkají se prezentační části aplikace (front-end).

   3. Aktualizace jsou objednateli prováděny na serverech poskytovatele automaticky a bez poplatku. Poskytovatel však může po předchozím oznámení tuto službu zpoplatnit.

   4. O periodicitě a rozsahu aktualizací rozhoduje poskytovatel. Nové funkce a moduly administrace dodávky nejsou automaticky součástí aktualizace, jejich zařazení nebo nezařazení do aktualizačních balíčků závisí na rozhodnutí poskytovatele.

   5. Poskytovatel je oprávněn omezit či pozastavit provoz dodávky na dobu nezbytně nutnou k provedení aktualizace. Poskytovatel neručí za případné finanční ztráty objednatele způsobené pozastavením provozu dodávky z důvodu aktualizace.

   6. Poskytovatel průběžně informuje objednatele o aktualizacích a updates v administračním rozhraní e-shopu.

   7. Poskytovatel nemůže ručit za bezproblémovou funkčnost napojení produktu na programy třetích stran.

  3. Trvání a ukončení Smlouvy

   1. Smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího uzavření, není-li sjednáno jinak.
    Smlouva je vždy uzavírána na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta trvá jeden měsíc a začíná prvním dnem následujícího fakturačního období po podání písemné, nebo elektronické výpovědi.

   2. K ukončení smlouvy dojde:

    • na základě písemné dohody stran o ukončení smlouvy,

    • nebo písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez udání důvodu s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího fakturačního období po doručení výpovědi druhé straně, není-li mezi stranami sjednáno ve smlouvě jinak.

   3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že druhá strana vstoupila do likvidace, byla na ní zavedena nucená správa, bylo u ní zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byl u ní zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku, nebo byl u ní zahájen výkon rozhodnutí (exekuce).

   4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy také z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany poskytovatele, za které se považuje opakované neplnění povinností poskytovatele podle smlouvy, které poskytovatel nenapraví ani ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení písemné výzvy s upozorněním na takové neplnění. Za takovéto porušení se však nepovažuje přerušení plnění dle odst. 5.4.

   5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele, za které se považuje:

    • prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované poskytovatelem objednateli podle smlouvy, které trvá déle, než 14 (čtrnáct) dní,

    • nebo opakované prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované poskytovatelem objednateli podle smlouvy,

    • nebo v případě prokazatelného porušení autorských práv ze strany objednatele,

    • nebo poskytnutí dodávky zakoupené objednatelem od poskytovatele třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele,

    • nebo jiné podstatné porušení povinností objednatele stanovených mu smlouvou.

   6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, vyjma:

    • těch, která vzhledem k jejich povaze a dle vůle stran mají trvat i po ukončení smlouvy, zejména práva a povinnosti obsažená v ujednáních o náhradě škody, smluvních pokutách, povinnost mlčenlivosti nebo ustanovení na ochranu autorských práv poskytovatele,

    • a povinnosti objednatele k úhradě splatných závazků, popř. ceny za skutečně poskytnutou dodávku nebo její části.

   7. K okamžiku účinků odstoupení od smlouvy:

    • zanikají vystavené objednávky (nebo jejich část) na dodávky, které nebyly k tomuto okamžiku dodány nebo poskytnuty; ve vztahu k dodávkám, které byly k tomuto okamžiku dodány, ale nebyly uhrazeny, zůstává smlouva v platnosti a objednatel je povinen za takové dodávky poskytovateli zaplatit sjednanou cenu, strany se však mohou dohodnout odchylně,

    • má poskytovatel právo vyúčtovat dodávky, které byly k tomuto okamžiku skutečně poskytnuty, a/nebo vyúčtovat skutečné provedení dodávky, a objednatel je povinen za takové dodávky zaplatit sjednanou cenu.

   8. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o jakékoliv reklamní a marketingové akci, která může způsobit nadměrnou, nebo neúměrně velkou návštěvnost produktu a musí vyčkat na schválení ze strany poskytovatele, že je produkt schopen takovou návštěvnost pojmout. V případě, že tak neučiní s dostatečným předstihem, má poskytovatel možnost provoz produktu pozastavit, pokud ten svoji nadměrnou zátěží omezuje server na kterém je umístněn.

   9. Veškerá oznámení týkající se zániku smlouvy musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné, a doručení pak nastává ke dni, kdy se odesílatel o takové skutečnosti dozvěděl.

 7. Práva a povinnosti objednatele

  1. Objednatel odpovídá za obsah a data zveřejněná a umístěná na virtuálním serveru a zavazuje se všechny služby užívat pouze v souladu s platnými právními předpisy České republiky, Evropské unie, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a v souladu s dobrými mravy.

  2. Objednatel není oprávněn používat produktu a služby k šíření SPAMu, které by mohly příjemce obtěžovat nebo mravně a psychicky poškodit. V případě, že bude poskytovatel v návaznosti na nežádoucí rozesílání SPAMu objednatelem umístěn na spam listy, je poskytovatel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu a to v minimální výši 5 000 Kč.

  3. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření pornografického nebo warez materiálu.

  4. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva poskytovatele nebo by mohl způsobit znevýhodnění ostatních zákazníků poskytovatele při sdíleném využívání prostředků serveru.

  5. V případě, že poskytovatel vyzve objednatele k odstranění svých dat, které poškozují programové nebo technické prostředky serveru, je objednatel povinen odstranit tato data neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po odeslání e-mailové výzvy objednateli. Pokud tak objednatel neučiní, má poskytovatel právo jednostranně pozastavit provoz služby. O pozastavení provozu služby bude objednatel informován prostřednictvím e-mailu.

  6. Objednatel je povinen při objednávce služby uvést pravdivé kontaktní údaje pro účely fakturace a komunikace s poskytovatelem, zároveň se objednatel zavazuje nepoužívat pro přistup do administrace anonymizérů. Objednatel se zavazuje udržovat tyto údaje aktuální.

  7. Objednatel je povinen chránit své přístupové údaje ke zřízeným službám před zneužitím 3. stranou.

  8. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele o veškerých poruchách a závadách provozu služby prostřednictvím e-mailu na adresu: podpora@rocketoo.cz.

  9. Uživatel souhlasí s tím, že ve spodní části (patičce) e-shopu budou uvedeny informace o poskytovateli, jako majiteli příslušných licenčních oprávnění ve smyslu autorského zákona.

  10. Objednatel je plně odpovědný za obsah svého e-shopu i za celý obsahový materiál, který zveřejňuje. Poskytovatel je v tomto ohledu v plné míře zbaven právní odpovědnosti. Objednatel podniká na svou vlastní odpovědnost.

 8. Práva a povinnosti poskytovatele

  1. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serveru, a to v čase nezbytně nutném, zejména z důvodu údržby a úprav zařízení, které přímo ovlivňují běh služeb objednaných objednatelem. Poskytovatel v případě, že je to možné, informuje o výpadku objednatele dopředu, pomocí e-mailu nebo telefonu. Je-li výpadek způsobený poskytovatelem delší než 24 hodin, snižuje se částka za služby o poměrnou částku počtu dnů v měsíci, kdy nebyl server v provozu.

  2. Poskytovatel má právo vést elektronickou databázi svých objednatelů, monitorovat a archivovat veškeré prováděné operace na svých zařízeních za účelem vyhodnocování a zlepšování poskytovaných služeb, a to v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

  3. Poskytovatel je povinen upozornit objednatele v dostatečném časovém předstihu na skutečnost, že se blíží konec období, kdy má objednatel předplacenu službu. Poskytovatel tak učiní pomocí e-mailu, který odešle objednateli minimálně 10 dnů před koncem sjednaného období.

  4. Poskytovatel neodpovídá za případné finanční ztráty, materiální ztráty nebo ztráty jiného charakteru, které by mohly vzniknout nedostupností služby, poškozením nebo ztrátou dat objednatele. V případě nedostupnosti služby prokazatelně zaviněné poskytovatelem, odpovídá poskytovatel za škodu do výše 30% částky zaplacené objednatelem za službu k celkové době nedostupnosti služby.

  5. V případě, že poskytovatel zjistí nebo má důvodné podezření na podvodné jednání objednatele vůči svým zákazníkům má právo službu dočasně nebo i trvale zneaktivnit.

 9. Ochrana osobních údajů

  1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů podle Podmínek ochrany osobních údajů.

 10. Závěrečná ustanovení

  1. Poskytovatel je oprávněn změnit VOP. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi VOP na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi objednateli na jeho e-mailovou adresu. Uhrazením faktury, která bude vystavena po takové úpravě VOP objednatel tyto úpravy VOP akceptuje v plném rozsahu.

  2. Veškeré změny a dodatky konkrétní smlouvy musí být učiněny písemnou formou, nebo v souladu s těmito VOP a podepsány statutárními zástupci poskytovatele a objednatele.

  3. Uzavřené smlouvy jsou archivovány poskytovatelem v elektronické podobě, popř. písemné podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi poskytovatelem a objednatelem a jazykem smlouvy je český jazyk.

  4. Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze smlouvy.

  5. Objednatel není oprávněn převádět svá práva a povinnosti dle smlouvy, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje, že takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen.

  6. Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni 25.5.2018.

Odstartujte vaše prodeje!

S e-shopem Rocketoo prodáváte své produkty jednoduše kdekoliv.